Informatie

Één gesprekspartner

Debiteurenbeheer en Incasso

Bedrijfsfilosofie

Betrokkenheid

Dienstenpakket

Één gesprekspartner voor advies en professionele ondersteuning

ADVIESBURO WION te Neeritter is gevestigd sinds 1986 en ondersteunt het MKB op het gebied van administratie inclusief salarisadministratie en belastingaangiften, debiteurenbeheer en incasso en hypotheken en financieringen. Tevens is ondersteuning van startende ondernemers een van de pijlers.

Ondernemerschap is een breder begrip dan vakmanschap. De eigenaar van een bedrijf in het MKB is vaak meer een vakman dan een ondernemer. Vakmanschap alleen is echter niet voldoen­de om een bedrijf te runnen. Ondernemerschap omvat ook zaken als administratie, management, personeel, organisatie, fiscale en juridische kwesties. Hiervoor is de ondernemer in het MKB aangewezen op professionele ondersteuning van buiten. Vaak moet hij een beroep doen op verschillende externe adviseurs en specialisten. Dat is niet alleen duur en tijdrovend, maar kan ook nog de nodige verwarring scheppen.


Één gesprekspartner

Tegen die achtergrond besloot de heer Hans Wierts deze aktiviteiten onder te brengen in één kantoor. Voor al deze zaken heeft de ondernemer in het MKB nu aan één gesprekspartner genoeg: ADVIESBURO WION.

"Één gesprekspartner" is hier geen loze kreet. De werkwijze van het adviesburo kenmerkt zich door korte communicatie­lijnen met de klant. De specialisten van het adviesburo doen rechtstreeks zaken met de klant. Persoonlijk contact en een vertrouwensrelatie zijn belangrijke elementen in het advieswerk en de dienstverlening van ADVIESBURO WION.


Debiteurenbeheer en Incasso

ADVIESBURO WION heeft een breed pakket van diensten en adviezen. Eén specialisme is onder andere het debiteurenbeheer en de uitvoering van incasso-opdrachten.

Vaak blijkt dat een nalatige opvolging van debiteuren en incasso het topje van de "problemen ijsberg" van de opdracht­gever is. Dit topje is voor de ondernemer een tastbaar feno­meen, niet zelden voortvloeiend uit een ander manco binnen zijn organisatie. Een dergelijk hiaat wordt vaak door (jaren­lang) inslijten niet meer onderkend.


Bedrijfsfilosofie

Het is dan ook de bedrijfsfilosofie om meer te zijn dan een Eerste Hulppost Bij Ondernemen dan wel de adviseur in de verre schaduw van de ondernemer. Vandaar dat er is gekozen voor een bundeling van een zo breed mogelijke expertise op gekwalifi­ceerd niveau waarop de ondernemer daadwerkelijk kan steunen. ADVIESBURO WION heeft hierdoor tevens de mogelijkheid een uitgebreide signalerende functie te bieden naar haar relaties toe.


Betrokkenheid

Deze aanpak en vorm van dienstverlening vergen betrokkenheid en inzet van de adviseur, iets wat een klant volgens ADVIESBURO WION zeker mag verwach­ten van zijn adviseur.


Dienstenpakket

1. Financiële-economische adviezen en diensten.
* het voeren van algemene administratie
* salarisadministratie
* maken van jaarrekeningen en verslaglegging.

2. Debiteurenbeheer,incasso en brievenservice.
Dit is een dienst die het midden houdt tussen debiteurenbeheer en incasso

3. Bedrijfsorganosatorische adviezen en diensten.
* herstructurering van de onderneming
* beloningstructuur
* in- en verkoop van bedrijven
* bedrijfseconomische ondernemingsenquête(doorlichten van een onderneming)

4. Rechtskundige adviezen en diensten.
* contracten
* leveringsvoorwaarden
* fiscaal-juridische adviezen en diensten
* fiscale bezwaar- en beroepsprocedures
* fiscaal- juridische ondernemersenquête

5. Hypotheken.
* financieringen


© ADVIESBURO WION